Wet Verbetering Poortwachter bij ziekteverzuim

Uw werknemer is ziek. En nu? In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat zowel de werkgever als de werknemer moeten doen. Deze wet bepaalt dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk moeten kunnen. Daarin moeten de werkgever en werknemer samen werken.

Vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn er een aantal regels. Wat zijn de regels? Wat is het proces? In onderstaand schema ziet u wat er in welke fase moet plaatsvinden en welk stappenplan u moet doorlopen. Door met uw muis op de tijdlijn te gaan, krijgt u te zien wat er op dat betreffende punt gebeurd.

Heeft u vragen over Wet verbetering poortwachter? Wij vertellen u graag meer. Bel ons op 088-0223888 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Ziekmelding medewerker

U ontvangt een ziekmelding van uw werknemer. Probeer in deze week te achterhalen of het herstel kort of lang gaat duren.

Probleem analyse

Is een werknemer ziek en dreigt er langdurig verzuim, dan legt u een re-integratiedossier aan waarin u alle gespreksnotities, formulieren, etc. bewaart. Binnen zes weken na de ziekmelding moet de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Daarin staat welke beperkingen uw werknemer heeft en welk werk hij eventueel wél kan doen.

Plan van aanpak

Het Plan van Aanpak wordt door de casemanager opgesteld, dit samen met de werknemer. hierin worden afspraken over de functiemogelijkheden gemaakt, het advies van de bedrijfsarts wordt hierin meegenomen. In het Plan van Aanpak legt u duidelijk vast wat er gedaan moet worden om passende arbeid te vinden en of dit binnen of buiten het huidige bedrijf wordt gezocht.

Evaluatie plan van aanpak

Als een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt is, is het verstandig minimaal elke 6 weken contact op te nemen met de werknemer. U bespreekt de gemaakte afspraken uit het Plan van Aanpak. Heeft u verder nog contact met de werknemer maak hier dan een verslag van en neem dit op in het re-integratiedossier. Laat dit verslag altijd ondertekenen door de werknemer.

Ziekmelding doorgeven aan UWV

U meldt uw zieke werknemer uiterlijk in week 42 bij UWV.

Verplichte 1e jrs. evaluatie

Het einde van het 1e ziektejaar is een goed moment om vast te stellen of beide partijen zich voldoende inspannen voor re-integratie. U hebt dan nog tijd om bij te sturen voordat UWV gaat toetsen. Komt u er onderling niet uit, dan kunt u een Deskundigenoordeel van UWV vragen.

Werknemer stuurt re-integratieverslag naar UWV

Voor het einde van week 91 moet de werknemer zijn re-integratieverslag naar het UWV sturen. Hiervoor is een actueel oordeel nodig van de bedrijfsarts en stelt u als werkgever het re-integratieverslag op. UWV beoordeelt of u beiden voldoende heeft gedaan aan re-integratie. Zo niet, dan volgt mogelijk een sanctie als u geen deugdelijke grond heeft voor het nemen of juist nalaten van bepaalde acties. UWV geeft ook aan welke inspanningen nog worden verwacht. Pas na goedkeuring daarvan neemt UWV de aanvraag voor een WIA-uitkering in behandeling.

WIA-datum

Bij de WIA-beoordeling gaat UWV na hoeveel procent van het oorspronkelijke loon uw werknemer structureel kan verdienen met het eigen (aangepaste) werk bij uw organisatie of bij een andere werkgever. Voorwaarde is dat u als werkgever het maximale uit de situatie hebt gehaald.

YanaIvachtchenko-d-1238-0392

Hoe Amplooi passend werk mogelijk maakt

Wij zorgen voor inzicht in kwaliteiten en talenten. Hierdoor past het werk bij een medewerker en andersom. Zo vergroten werkgeluk én productiviteit. Dat noemen wij werken vanuit waarde.

Bekijk waar wij je bij kunnen helpen:

Gediplomeerde & gecertificeerde professionals

Optimale privacy & veiligheid van data (ISO)

Betrokken en maatschappelijk verantwoord

Snelheid staat bij ons centraal, zowel in start als opschalen.

YanaIvachtchenko

Meer weten over wat we voor je kunnen doen?

Aarzel niet om ons te bellen of een bericht te sturen.